Share
HomeMessageCall Us

बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची २०१९

बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

बांधकाम विभाग - कनिष्ठ अभियंता

पशु संवर्धन विभाग - सहा.पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक/पशुपट्टीबंधक 

सामान्य प्रशासन विभाग - स.प्र.अ./क.प्र.अ./वि.अ.(सा)/वरिष्ठ सहाय्यक/कनिष्ठ सहाय्यक 

शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी(शि.) श्रेणी २ वर्ग ३/ कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शि.) श्रेणी ३ वर्ग ३

शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख संवर्ग

शिक्षण विभाग(प्राथ.)- मुख्याध्यापक /उच्च मा. शिक्षक / सहा.शिक्षक (उ.श्रे.)/सहा.शिक्षक (नि.श्रे.)/प्रयोगशाळा सहाय्यक

सामान्य प्रशासन विभाग - विविध संवर्गातील रिक्त पदांची सद्यस्थिती

सामान्य प्रशासन विभाग - स.प्र.अ.

सामान्य प्रशासन विभाग - क.प्र.अ.

सामान्य प्रशासन विभाग - वि.अ.(सा)

सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक   

सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक

महिला व बालकल्याण विभाग - अंगणवाडी पर्यवेक्षिका

लघु पाटबंधारे विभाग - जलसंधारण अधिकारी

लघु पाटबंधारे विभाग - नक्षलग्रस्त/बिगर नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील रिक्त पदाची यादी

यांत्रिकी उपविभाग - कनिष्ठ अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (यां) / हातपंप यांत्रिकी / वीजतंत्री 

आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष)

आरोग्य विभाग - नक्षलग्रस्त/बिगर नक्षलग्रस्त तालुका निहाय यादी आरोग्यसेवक (पुरुष)

आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)

आरोग्य विभाग - नक्षल ग्रस्त /बिगर नक्षल ग्रस्त रिक्त पदाची यादी आरोग्य सहा.(पुरुष)

आरोग्य विभाग - आरोग्य पर्यवेक्षक 

आरोग्य विभाग - नक्षल ग्रस्त /बिगर नक्षल ग्रस्त रिक्त पदाची यादी आरोग्य पर्यवेक्षक

आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

आरोग्य विभाग - नक्षल ग्रस्त /बिगर नक्षल ग्रस्त रिक्त पदाची यादी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 

आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी

आरोग्य विभाग - नक्षल ग्रस्त /बिगर नक्षल ग्रस्त रिक्त पदाची यादी औषध निर्माण अधिकारी 

आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला)

आरोग्य विभाग - नक्षलग्रस्त/बिगर नक्षलग्रस्त तालुकानिहाय यादी आरोग्यसेवक (महिला)

आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (महिला)

आरोग्य विभाग - नक्षलग्रस्त/बिगर नक्षलग्रस्त तालुकानिहाय यादी आरोग्य सहाय्यक (महिला)

कृषी विभाग - विस्तार अधिकारी (कृषी)

पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक)/ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक

शिक्षण विभाग - प्राथमिक शिक्षक : अवघड क्षेत्र/ सर्वसाधारण क्षेत्र / महिला प्रतिकूल शाळांची यादी 

शिक्षण विभाग - प्राथमिक शिक्षक रिक्त पदांची स्थिती

शिक्षण विभाग - नक्षलग्रस्त / बिगर नक्षलग्रस्त रिक्त पदांची यादी केंद्र प्रमुख

शिक्षण विभाग - महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिकूल असलेल्या शाळांची यादी

शिक्षण विभाग - TBR/TUC शिक्षक बदली यादी

शिक्षण विभाग - महिला शिक्षकांसाठी प्रतिकूल शाळांची अंतिम यादी

शिक्षण विभाग - रिक्त पदांची व सामानिकरनाची अंतिम यादी 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या